กรมโยธาธิการและผังเมือง รับโอนข้าราชการในระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน จำนวน 36 อัตรา ยื่นความประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ตุลาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับโอนข้าราชการในระดับปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน จำนวน 36 อัตรา ยื่นความประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2566

[ad_1]

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับโอนข้าราชการ 

ในตำแหน่งต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ตำแหน่งที่รับโอน

1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน        จำนวนรวม        7        อัตรา 

– กองคลัง ส่วนกลาง        3        อัตรา

– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

2) นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน        จำนวนรวม        29        อัตรา

– กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครการพิเศษ

– สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร        2        อัตรา

– สำนักวิศวกรรมการผังเมือง        2        อัตรา

– สำนักผังประเทศและผังภาค        2        อัตรา

– สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ        3        อัตรา

– สำนักงานจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่        2        อัตรา

– กองมาตรฐานราคากลาง            5        อัตรา

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี

– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

– สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร        2        อัตรา

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

คุณสมบัติทั่วไป

1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

2) ไม่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

3) ไม่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ หรือระหว่างการรับราชการเพื่อชดใช้ทุนกรณีศึกษาต่อ

4) เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะโอนได้ทันที ไม่มีข้อผูกมัดส่วนราชการต้นสังกัด

เอกสารที่ต้องใช้

1) แบบแสดงความประสงค์ขอโอน ที่กรอกข้อมูลลงลายมือชื่อ

2) สำเนาวุฒิการศึกษาและแบบแสดงผลการศึกษา

3) สำเนา ก.พ. 7 ที่เป็นปัจจุบัน

4) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

5) สำเนาบัตรข้าราชการ

วิธีการรับโอน

1) ยื่นความประสงค์ด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสาร และหลักฐาน ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

2) ส่งทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ 218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 โดยจะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นวันยื่นเอกสารหลักฐาน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด หนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนได้ที่นี่  และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2299 4278

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top