กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566

[ad_1]


กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรับสมัครงาน 

ตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวนมาก

ตำแหน่ง อัตรา และเงินเดือน

1) พนักงานวิศวกรเครื่องกล            1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรม ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

เงินเดือน    19,500    บาท

2) พนักงานวิศกรไฟฟ้า        1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

เงินเดือน    19,500    บาท

3) พนักงานวิศวกรโยธา        1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

เงินเดือน    19,500    บาท

4) พนักงานสถาปนิก            1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม ทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หรือทางสถาปัตยกรรมไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

เงินเดือน    19,500 -20,540    บาท

5) พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท)        1        อัตรา

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

เงินเดือน    21,000    บาท

6) พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาตรี)        1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

เงินเดือน    18,000    บาท

7) พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง            1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้มและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เงินเดือน        18,000    บาท

8) เศรษฐกร                1        อัตรา

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เงินเดือน        21,000    บาท

9) พนักงานมัณฑนากร            1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางมัณฑนศิลป์ หรือทางการออกแบบภายใน

เงินเดือน    18,000    บาท

10) พนักงานวิศวกร (เครื่องกล)            1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล

เงินเดือน        18,000    บาท

11) พนักงานภูมิสถาปนิก            1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรม

เงินเดือน        18,000    บาท

12) พนักงานโสตทัศนศึกษา            1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

เงินเดือน        18,000    บาท

13) พนักงานเครื่องกล            1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล

เงินเดือน        13,800    บาท

14) พนักงานเครื่องยนต์            1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์

เงินเดือน        13,800    บาท

15) พนักงานโยธา            1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

เงินเดือน        13,800    บาท

16) พนักงานไฟฟ้า            1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

เงินเดือน        13,800    บาท

17) พนักงานช่างไม้            1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานช่างไม้เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานช่างไม้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

เงินเดือน        11,280    บาท

18) พนักงานเขียนแบบ        1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง โยธา หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม

เงินเดือน     13,800    บาท

19) พนักงานธุรการ        1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

เงินเดือน    13,800    บาท

20) พนักงานพัสดุ            1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

เงินเดือน    13,800    บาท

21) พนักงานตัดเย็บและตกแต่ง            1        อัตรา

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

เงินเดือน    10,430    บาท

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

เป็นผู้มีคุณวุฒิจากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

ตรวจสอบได้ที่นี่

วิธีสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dpt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภายใน วันที่ 30 ตุลาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |    ปัญหาการสมัครงาน        |    ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top