เป็นผู้รับมรดกต้องเสียภาษีหรือไม่ – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
เป็นผู้รับมรดกต้องเสียภาษีหรือไม่

[ad_1]

 

เป็นผู้ได้รับมรดกตกทอดต้องเสียภาษีหรือไม่?


ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 กำหนดให้ผู้รับมรดก ต้องเสียภาษีรับมรดก ไม่ว่ามรดกนั้นจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์  เงินฝาก หรือยานพาหนะ

หากคำนวณแล้วมีมูลค่ารวมเกิน 100  ล้านบาท ต้องเสียภาษี!!
เกณฑ์การเสียภาษีรับมรดก

เมื่อผู้ได้รับมรดกได้รับมรดกที่มีมูลค่ารวมเกิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) จะต้องเสียภาษีโดยเริ่มคิดจากส่วนที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไปมรดกประเภทใดที่ต้องเสียภาษี ?

  1. อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน เป็นต้น
  2. หลักทรัพย์ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงิน เป็นต้น
  3. เงินฝากธนาคาร
  4. ยานพาหนะที่จดทะเบียน เช่น รถยนต์ เครื่องบิน เป็นต้นเมื่อไหร่ที่ต้องเสียภาษี ? 

ให้ผู้เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษี ยื่นแบบเสียภาษี ภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับมรดก เกิน 100 ล้านบาทอัตราภาษีมรดก 

อัตราภาษีมรดกที่ต้องเสีย ให้ดูว่าผู้ใดเป็นผู้รับมรดก ดังนี้

– พ่อแม่ / ปู่ ย่า ตา ยาย / บุตร / หลาน        อัตรา    5%

– บุคคลทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือด        อัตรา        10%

– สามี / ภรรยา (จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย)    ได้รับยกเว้นภาษีหากเป็นผู้ได้รับมรดกที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษี แต่ไม่ยื่นแบบเสียภาษี จะได้รับโทษตามกฎหมายอย่างไร?

– ปรับไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) และ

– เสียเบี้ยปรับ 1 เท่า ของภาษีที่จะต้องจ่ายหมายเหตุ :

มูลค่ามรดกสุทธิ คำนวนจาก 

มูลค่าหลังหักหนี้ – 100 ล้านบาท = มูลค่ามรดกที่จะต้องเสียภาษี และ 

มูลค่ามรดกที่จะต้องเสียภาษี x อัตราภาษีคงที่ = ภาษีมรดกที่จะต้องจ่ายที่มา : พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top