สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครพนักงานระดับกลาง ระดับอาวุโส จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครพนักงานระดับกลาง ระดับอาวุโส จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 15 ตุลาคม 2566

[ad_1]

  

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการ 

และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครงาน ดังนี้

ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ

1) นักวิชาการแข่งขันทางการค้า ระดับกลาง           1        อัตรา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง  ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การบัญชี การตลาด วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ สถิติประยุกต์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประสบการณืการทำงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

  • อัตราเงินเดือน แรกบรรจุ    35,500    บาท และเงินเพิ่มตามอัตราที่ กขค. กำหนด
  • สวัสดิการเลือกได้ วงเงิน 25,000 บาท/ปี ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร การคลอดบุตร การสร้างเสริมสุขภาพ หรือการสนับสนุนการทำงานและการดำรงชีวิต
  • สิทธิประโยชน์ ตามที่ระเบียบคณะกรรมการกำหนดไว้ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 8-15% ตามอายุสมาชิก  เงินทดแทนกรณีประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน เงินช่วยเหลือกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน  เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรม เป็นต้น

2) นักวิชาการแข่งขันทางการค้า ระดับอาวุโส        3        อัตรา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ ภาษาต่างประเทศ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • อัตราเงินเดือน แรกบรรจุ    50,200    บาท และเงินเพิ่มตามอัตราที่ กขค. กำหนด
  • สวัสดิการเลือกได้ วงเงิน 25,000 บาท/ปี ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร การคลอดบุตร การสร้างเสริมสุขภาพ หรือการสนับสนุนการทำงานและการดำรงชีวิต
  • สิทธิประโยชน์ ตามที่ระเบียบคณะกรรมการกำหนดไว้ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 8-15% ตามอายุสมาชิก  เงินทดแทนกรณีประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน เงินช่วยเหลือกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน  เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรม เป็นต้น

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

วุฒิการศึกษาต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ. สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ tcct.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ    430    บาท ไม่คืนเงินทุกกรณี

การคัดเลือกจะแบ่งเป็น 2 ภาค คือ

1) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน 

2) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ภายใน 15 วัน หลังจากปิดรับสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        เข้าสู่เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top