กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กันยายน 2566

[ad_1]

 

กรุงเทพมหานคร เปิดรับมัครสอบคัดเลือกคนพิการ 

เข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด

กรุงเทพมหานคร กรณีพิเศษ

ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่จะคัดเลือก

ครูผู้ช่วย         10        อัตรา         ได้แก่    เอกวิชา

– คณิตศาสตร์         1        อัตรา

– วิทยาศาสตร์        1        อัตรา

– ภาษาอังกฤษ        1        อัตรา

– ภาษาไทย        1        อัตรา

– สังคมศึกษา        1        อัตรา

– เทคโนโลยีทางการศึกษา        1        อัตรา

– บรรณารักษ์            1        อัตรา

– คอมพิวเตอร์        1        อัตรา

– ศิลปศึกษา-วาดเขียน        1        อัตรา

  • สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
  • สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
  • สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ ป.บัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

เป็นผู้พิการที่มีความพิการ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ดังนี้

– พิการทางการเห็น

– พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

– พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

– ผู้ที่จะสมัครสอบจะต้องเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

        –    ปริญญาตรี ทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณวุฒิเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาตรงตามรายละเอียดประกาศ

        –     เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ออกโดยคุรุสภาฯ

– ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว 

ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ นอกสังกัด กรุงเทพมหานคร จะต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้มาคัดเลือกและยินยอมให้โอนโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ

วัน เวลา และวิธีการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top