กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566

[ad_1]

 

ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ ที่รับสมัคร

1) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            8        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือวิชาก่อสร้าง 

2) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน            5        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง 

3) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            3        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        3        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร 

5) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            5        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

6) เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน            12        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

7) เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

8) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน            1        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรืิอเทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ 

9) บรรรณารักษ์ปฏิบัติการ        3        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา และทางสารนิเทศศาสตร์ 

10) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        2        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์

11) วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ***

12) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือน    17,500 – 19,250    บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการ หรือทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้อง

– เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร หรือสูงกว่า

– เป็นผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง ตรวจสอบได้ที่นี่

วิธีการสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามประกาศ และสนใจ สามารถสมัครสอบได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมศิลปากร เว็บไซต์ finearts.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

กรมศิลปากร กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2566

อ่านรายละเอียดประกาศ        |        สารพันปัญหาการสอบ    |    ระบบรับสมัครสอบแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top