สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 15 ตลุาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 15 ตลุาคม 2566

[ad_1]

 

สำนักงานคณะกรรมกรรการแข่งขันทางการค้า จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีความประสงค์เปิดรับสมัครงาน ดังนี้

ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ

1) นักวิชาการแข่งขันทางการค้า            6        อัตรา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง 

  • อัตราเงินเดือน ระดับต้น    25,000    บาท และเงินเพิ่มตามอัตราที่ กขค. กำหนด
  • สวัสดิการเลือกได้ วงเงิน 25,000 บาท/ปี ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร การคลอดบุตร การสร้างเสริมสุขภาพ หรือการสนับสนุนการทำงานและการดำรงชีวิต
  • สิทธิประโยชน์ ตามที่ระเบียบคณะกรรมการกำหนดไว้ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 8-15% ตามอายุสมาชิก  เงินทดแทนกรณีประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน เงินช่วยเหลือกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน  เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรม เป็นต้น

2) นักสืบสวนสอบสวน        2        อัตรา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโทรคมนาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือ วิทยาศาสตร์

  • อัตราเงินเดือน ระดับต้น    25,000    บาท และเงินเพิ่มตามอัตราที่ กขค. กำหนด
  • สวัสดิการเลือกได้ วงเงิน 25,000 บาท/ปี ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร การคลอดบุตร การสร้างเสริมสุขภาพ หรือการสนับสนุนการทำงานและการดำรงชีวิต
  • สิทธิประโยชน์ ตามที่ระเบียบคณะกรรมการกำหนดไว้ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ 8-15% ตามอายุสมาชิก  เงินทดแทนกรณีประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน เงินช่วยเหลือกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน  เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรม เป็นต้น

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

วุฒิการศึกษาต้องได้รับการรับรองจาก ก.พ. สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ tcct.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ    430    บาท ไม่คืนเงินทุกกรณี

การคัดเลือกจะแบ่งเป็น 2 ภาค คือ

1) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน 

2) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ภายใน 15 วัน หลังจากปิดรับสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        เข้าสู่เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top