กรมการข้าว เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมการข้าว เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กันยายน 2566

[ad_1]

 

กรมการข้าว เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป บรรจุทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ

1) พนักงานห้องปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือน    10,430    บาท

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย 

2) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล            1        อัตรา

เงินเดือน 11,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรองแล้ว

3) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี        1        อัตรา

เงินเดือน 11,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางพาณิชยการ

4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี            2        อัตรา

เงินเดือน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร 

5) เจ้าพนักงานธุรการ            3        อัตรา

เงินเดือน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรองแล้ว

6) เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์            1        อัตรา

เงินเดือน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรองแล้ว

7) เจ้าหน้าที่การเกษตร            1        อัตรา

เงินเดือน    11,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

8) เจ้าพนักงานการเกษตร            1        อัตรา

เงินเดือน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ช่างกลการเกษตร

9) ช่างเครื่องกล                1        อัตรา

เงินเดือน        11,280    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาเครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง ช่างยนต์

10) นายช่างเทคนิค            1        อัตรา

เงินเดือน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเทคนิค อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง ก่อสร้าง เชื่อมโลหะ ช่างยนต์ โยธา

11) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์                2            อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ได้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

12)  นักวิชาการเผยแพร่                1            อัตรา

เงินเดือน    18,000    อัตรา

ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ตรวจสอบด้วยตนเองด้านล่าง

การรับสมัครสอบ 

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ricethailand.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |        ตรวจสอบคุณวุฒิ            |        เข้าสู่เว็บสมัครสอบแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top