สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ ป.ป.ช. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 29 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ ป.ป.ช. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 29 กันยายน 2566

[ad_1]

 

ป.ป.ช. รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน ประจำปี 2566 จำนวน 40 อัตรา

ตำแหน่งและอัตรา

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน            40        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,800        บาท

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในระดับเดียวกัน ทางกฎหมาย


คุณสมบัติเบื้องต้น

1) อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ถึงวันปิดรับสมัคร

2) ต้องผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจตามหลักเกณฑ์ของ กปปช.

3) ไม่เป็นภิกษุหรือสามเณรในวันสมัคร

4) ต้องเป็นผู้ที่สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

5) มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามประกาศ กปปช. ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

การสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ nacc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4-29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ค่าธรรมเนียมชำระ

1,030 บาท ไม่จ่ายคืนในทุกกรณี

สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและข้อบังคับการสอบ ทางเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

คลิกดาวน์โหลด  ใบรับรองแพทย์ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อคำถามเกี่ยวกับการสมัครสอบตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน (รับสมัครวันที่ 4- 29 กันยายน 2566)แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top