สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 20 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 20 กันยายน 2566

[ad_1]

 

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน            3        อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท (และมีค่าตอบแทนเมื่อผ่านประเมินพ้นทดลองงาน 4,000 บาท/เดือน)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างไฟฟ้า ทางช่างวิทยุโทรคมนาคม ทางช่างภาพ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ทางการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางการโฆษณา ทางการโฆษราและการประชาสัมพันธ์ ทางการจัดประชุมและนิทรรศการ ทางการพิมพ์ ทางการออกแบบ ทางออกแบบนิเทศศิลป์ ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก ทางดิจิทัลกราฟิก

เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษา ปวส. หรือสูงกว่า

ตรวจสอบการรับรองวุฒิของสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง ด้วยตนเอง ก่อนสมัคร 

คลิกที่นี่

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครเป็นข้าราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ago.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 20 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม             |            ระบบรับสมัครออนไลน์ แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top