กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม -17 กันยายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม -17 กันยายน 2566

[ad_1]

 

1) นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)            19        อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ 

2) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ            2            อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

3) นิติกรปฏิบัติการ            13        อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            6        อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

5) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            5            อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 

6) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        3            อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 

7) นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ            1            อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

8) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            2            อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 

อัตราเงินเดือนปริญญาตรี ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

9) นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)            2        อัตรา

เป็นผู้จบปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

อัตราเงินเดือนปริญญาโท ระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท

10) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            4        อัตรา

เป็นผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

11) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            4            อัตรา

เป็นผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

12) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            3        อัตรา

เป็นผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

13) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน                2            อัตรา

เป็นผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร

14) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                2            อัตรา

เป็นผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา วิชาสำรวจ หรือวิชาการก่อสร้าง

15) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน            19            อัตรา

เป็นผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง

อัตราเงินเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ระหว่าง 10,840 – 12,650 บาท

– อายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี 

เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันที่ 17 กันยายน 2566 (วันปิดรับสมัคร)

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ (คลิกที่นี่)

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ จะต้องอ่านประกาศรับสมัครและเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dnp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 17 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2566

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร       |        คำถามที่พบบ่อย        |     ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top