สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 สิงหาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 สิงหาคม 2566

[ad_1]

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักจัดการงานทั่วไป        4        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2) นักทรัพยากรบุคคล        1        อัตรา

เงินเดือน        18,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ        3        อัตรา

เงินเดือน    18,000    อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

4) นักวิชาการเงินและบัญชี        1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ 

5) นักวิชาการพัสดุ        3        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

6) บรรณารักษ์        1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ 

7) นักวิชาการศึกษา (ด้านประเมินและวัดผลการศึกษา)        1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

8) นายช่างไฟฟ้า        1        อัตรา

เงินเดือน    13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนหลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

9) ดุริยาคศิลปิน (ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ)        1        อัตรา

เงินเดืนอ 11,280 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สาขาวิชานาฏศิลป์ หรือสาขาวิชาดุริยางคศิลป์

ผู้สมัครสอบ ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตรวจสอบด้วยตนเองที่นี่  

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ bpi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 256 – วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top