กรมท่าอากาศยาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 -31 สิงหาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมท่าอากาศยาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 -31 สิงหาคม 2566

[ad_1]

1) วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ            1            อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมทางไฟฟ้า และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

3) เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน            4        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

4) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

5) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา            1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6) เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน            1            อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

7) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            4            อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา 

8) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            3            อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

9) นายช่างเครื่องกลปฏิบัตงาน            1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร

ผู้สมัครสอบต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันสอบสัมภาษณ์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ airports.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3-31 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top