กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 95 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 สิงหาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 95 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 สิงหาคม 2566

[ad_1]

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน จำนวนมาก ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) เจ้าพนักงานธุรการ            10        อัตรา

ค่าตอบแทน    13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2) เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี)        1        อัตรา

ค่าตอบแทน    13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และการเงินและการธนาคาร

3) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์        6        อัตรา

ค่าตอบแทน    13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

4) นายช่างชลประทาน        33        อัตรา

ค่าตอบแทน    13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม

5) นายช่างโยธา        4        อัตรา

ค่าตอบแทน    13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง

6) นายช่างสำรวจ        4        อัตรา

ค่าตอบแทน    13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือวิชาการก่อสร้าง

7) นายช่างเครื่องกล        15        อัตรา

ค่าตอบแทน    13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ วิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร

8) นายช่างไฟฟ้า        6        อัตรา

ค่าตอบแทน    13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกสื เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

9) นายช่างภาพ        3        อัตรา

ค่าตอบแทน    13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างภาพ ทางการถ่ายภาพ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวิดีทัศน์ หรือทางการถ่ายภาพและภาพยนต์ หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา และมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพอย่างน้อย 2 ปี (โดยต้องแนบหลักฐานหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานด้านการถ่ายภาพ) หรือรางวัลที่ได้รับจากการประกวดการถ่ายภาพที่มีการรับรองจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน

10) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา        3        อัตรา

ค่าตอบแทน    11,280 บาท

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกาษาภาคบังคับ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับเครื่องจักรกล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์จากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกล

11) นิติกร            2        อัตรา

ค่าตอบแทน     18,000 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์

12) นักวิชาการเกษตร            1        อัตรา

ค่าตอบแทน     18,000 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

13) วิศวกรชลประทาน            3        อัตรา

ค่าตอบแทน     19,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา) (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)

14) นักวิชาการคอมพิวเตอร์        4        อัตรา

ค่าตอบแทน     19,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สิทธิประโยชน์เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565

ไม่ต้องผ่านภาค ก.

การรับสมัครงาน

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครทางออนไลน์ เว็บไซต์ rid.thaijobjob.com ตั้งต่วันที่ 3 – 10 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top