การสอบท้องถิ่น 2566 – ศูนย์ข่าว เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
การสอบท้องถิ่น 2566 - ศูนย์ข่าว เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2566

[ad_1]

 

ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำรวจ ได้มีมติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เห็นชอบมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน โดยมีสารสำคัญโดยสรุป ดังนี้

กำหนดหลักสูตรการสอบ

1) กำหนดให้มีการสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. โดยแต่ละภาค มีคะแนน 100 คะแนน (รวม 300 คะแนน)

2) ตัดเกณฑ์คะแนนสอบผ่าน ภาค ก. 60% โดยมีเงื่อนไขสำหรับภาษาอังกฤษจะต้องผ่าน 50% ของคะแนนภาษาอังกฤษ

3) สำหรับผู้สอบผ่าน ภาค ก. กสถ. จะออกใบรับรองการสอบผ่าน โดยให้ใช้ตลอดไป (ไม่กำหนดอายุเหมือนครั้งโน้นนนนน)

4) ผู้ใดที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ในตำแหน่งระดับปริญญาตรี สามารถนำมาใช้ประกอบการสมัครสอบในตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีได้

5) สำหรับภาค ข. และภาค ค. กำหนดให้ต้องสอบผ่านร้อยละ 60

6) การประกาศขึ้นบัญชีลำดับที่รอบรรจุ ให้นำคะแนนภาค ข + คะแนนภาค ค. แล้วจึงจัดลำดับที่แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top