การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

(1) อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์

(2) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตามระเบียบ กปภ. 

(3) พนักงาน กปภ. ต้องมีสถานะเป็นพนักงาน กปภ. จนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกได้

(4) จ้างเหมาบริการ (ผู้รับจ้างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล) ต้องปฏิบัติงานให้กับ กปภ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 

(5) กรณีเป็นพนักงาน กปภ. อยู่แล้ว ไม่อนุญาตให้สมัครในตำแหน่งเดียวกับที่ครองอยู่

(6) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

(7) ต้องมีคุณสมบัติวุฒิการศึกษาตามที่ ก.พ. รับรองไว้ 


ตำแหน่งรับสมัคร

(1) วิศวกร 4 (โยธา)        11        อัตรา

(2) วิศวกร 4 (แหล่งน้ำ)        2        อัตรา

(3) วิศวกร 4 (ไฟฟ้า)        3       อัตรา

(4) วิศวกร 4 (เครื่องกล)    5    อัตรา

(5) วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม)    3    อัตรา

(6) วิศวกร 4 (อุตสาหการ)     1    อัตรา

(7) สถาปนิก 4         2        อัตรา

(8) นักธรณีวิทยา 4        1        อัตรา

(9) นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี)        3        อัตรา

(10) นักวิชาการคอมพิวเตอร์  4        8        อัตรา

(11) เศรษฐกร 4        5        อัตรา

(15) นักวิเคราะห์งบประมาณ  4       8        อัตรา

(16) นิติกร 4        10        อัตรา

(17) นักบริหารงานทั่วไป 4 (สังคมศาสตร์)      4        อัตรา

(18) นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)        3        อัตรา

(19) นักบริหารงานทั่วไป 4 (คอมพิวเตอร์)    1    อัตรา

(20) นักบริหารงานพัสดุ 4            1        อัตรา

(21) บุคลากร 4 (ปริญญาโท)        1        อัตรา

(22) วิทยากรฝึกอบรม 4 (สังคมศาสตร์)        2       อัตรา

(23) ผู้ตรวจสอบ 4        5            อัตรา

(24) วิศวกรโยธา 4 (โยธา)        2        อัตรา

(25) วิศวกร 4 (ไฟฟ้าวัดคุม)        1        อัตรา

(26) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4        1        อัตรา

(27) นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4        5        อัตรา

(28) พยาบาล 4        1        อัตรา

(29) ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)        1        อัตรา

(30) ช่างเครื่องกล 3        1        อัตรา

(31) นักวิทยาศาสตร์ 4 (จุลชีววิทยา)         2        อัตรา

(32) นักวิทยาศาสตร์ 4 (สิ่งแวดล้อม     1         อัตรา

(33) เศรษฐกร 4        1        อัตรา

(34) นิติกร 4        1        อัตรา

(35) นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)     1    อัตรา

(36) นักพัสดุ 3        1        อัตรา)

อัตราเงินเดือน

(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  14,160 บาท

(2) ปริญญาตรี 16,830 บาท

(3) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 17,830 บาท

(4) เนติบัณฑิตไทย 17,830 บาท

(5) มีประสบการณ์ และใบ กว. ด้านวิศวกรรมโยธา 17,830 บาท

(6) ปริญญาโท 20,030 บาท

ทุกระดับ มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 500 บาท/เดือน

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ pwa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12-22 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top