สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2566

[ad_1]

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        8    อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

บรรจุในส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน ทางวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ
  • สาขาวิชาบริการรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ
  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาการสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาเกษตรสาสตร์ ทางวนศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาตร์

2) วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ    8    อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท 

บรรจุในส่วนส่วนกลาง และภูมิภาค ได้แก่   กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ และจังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมศาสร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา) 

3) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ        1    อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาเกาหลี

4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาการเงินและการธนาคาร 

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. ประกาศรับรองให้สมัครเข้ารับราชการ คลิกที่นี่ 


ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

การรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top