ศาลปกครองพิษณุโลก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
ศาลปกครองพิษณุโลก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

  

ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก

1) นายช่างไฟฟ้า        1        อัตรา       (จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง)

อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,800 บาท 

ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการและลูกจ้างศาลปกครอง เดือนละ 5,000 บาท

รวมรายได้ก่อนหัก 18,800 บาท

ความสามารถที่ประสงค์: มีความรู้ความสามารถในงานช่างไฟฟ้า และที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม ฯลฯ

ปฏิบัติงาน ณ ศาลปกครองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษา ที่ ก.พ. ประกาศรับรอง ให้สมัครสอบเข้ารับราชการ คลิกที่นี่  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

1) สัญชาติไทย

2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

3) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

สำหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกได้

การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ plkadmincourt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 330 บาท จะไม่จ่ายคืนในทุกกรณี

การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว

ศาลปกครองพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top