สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 มิถุนายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2566

[ad_1]

 

ตำแหน่งงานว่าง

1) พนักงานขับรถยนต์        1        อัตรา       (จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ไม่หมดอายุ ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก และรู้จักเส้นทางในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี)

อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท 

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการและลูกจ้างศาลปกครอง เดือนละ 5,000 บาท

รวมรายได้ก่อนหัก 17,430 บาท

ความสามารถที่ประสงค์: มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรทางบก กฎหมายเกี่ยวข้องกับรถยนต์และขนส่งเป็นอย่างดี และปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด   มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ขับรถเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้    ฯลฯ

2) พนักงานหน้าบัลลังก์        1        อัตรา        (จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง)

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการและลูกจ้างศาลปกครอง เดือนละ 5,000 บาท

รวมรายได้ก่อนหัก 18,280 บาท

ความสามารถที่ประสงค์: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน   มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยเหมาะแก่การปฏิบัติงาน  มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบต่อหน้าที่  ฯลฯ

3) พนักงานเดินหมาย        1        อัตรา (จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และใบอนุญาตจะต้องไม่หมดอายุนับถึงวันปิดรับสมัคร)

อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท

เงินเพิ่มครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการและลูกจ้างศาลปกครอง เดือนละ 5,000 บาท

รวมรายได้ก่อนหัก 18,280 บาท

ความสามารถที่ประสงค์: มีทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ และสามารถไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานได้ มีความรู้ในการดูแล รักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน

ปฏิบัติงาน ณ ศาลปกครองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษา ที่ ก.พ. ประกาศรับรอง ให้สมัครสอบเข้ารับราชการ คลิกที่นี่  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

1) สัญชาติไทย

2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

3) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

สำหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกได้

การสมัครสอบ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 330 บาท จะไม่จ่ายคืนในทุกกรณี

การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว

ศาลปกครองอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top