กรมศุลกากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมศุลกากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

ตำแหน่งงาน

1) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ        5    อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 19,250 บาท (ป.ตรี)

– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สำหรับหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สำหรับหลักสูตรกำหนดการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี

– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกำหนดการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 6 ปี

และเป็นผู้จบปริญญาดังข้างต้น ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้  – สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์ ทางเคมีชีววิทยา ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางเคมีวิศวกรรม ทางปิโตรเคมี ทางปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม ทางวัสดุศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี ทางธรณีศาสตร์ ทางธรณีวิทยา   หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี  หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีวเคมี  หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร   หรือสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

2) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชานิติศาสตร์

3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        22        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระัดบวุฒิการศึกษาเดียวกันกับที่ใช้สมัครสอบครั้งนี้ หรือสูงกว่า

กรมศุลกากร กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในเดือนสิงหาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top