กรมที่ดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        7        อัตรา

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2) เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน        7        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        5        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร

4) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน        1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ตรวจสอบคุณวุฒิการสมัครเข้ารับราชการที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่ 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมที่ดิน กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม 

เข้าสู่เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top