ศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
ศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน        59        อัตรา

คุณวุฒิทางการศึกษาที่รับสมัคร : จบการศึกษาในระดับ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับอัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี จะได้รับเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท

3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี จะได้รับเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

สาขาที่สามารถสมัครได้ : บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลักษณะงานหลัก ๆ

ปฏิบัติงานในศาลยุติธรรม อาทิ งานรับฟ้อง งานออกหมาย งานเก็บสำนวนความและเอกสาร งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ งานหน้าบัลลังก์ งานไกล่เกลี่ยประนีประนอม งานสารบบและคำพิพากษา งานดำเนินคดีหลังคำพิพากษา งานผู้พิพากษาสมทบ งานกิจการพิเศษ งานคำวิจิฉัย งานบังคับคดี งานคุมประพฤติ งานช่วยอำนวยการและบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานบุคคลเบื้องต้น ฯลฯ

คุณสมบัติทั่วไป

1) สัญชาติไทย

2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

3) จะต้องเป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. หรือเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของศาลยุติธรรมแล้ว ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครหรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ

ศาลยุติธรรม จะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ op.thaijobjob.com  

การสมัครสอบจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว

อัตราค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการศาลยุติธรรม (อ้างอิง : ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครสอบออนไลน์  แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top