ททท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างประจำ จำนวน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 มิถุนายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
ททท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างประจำ จำนวน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 มิถุนายน 2566

[ad_1]

พนักงาน

ปริญญาโท อัตราเงินเดือนขั้น 18,370 บาท

1) นักทรัพยากรบุคคล 4        1        อัตรา

ปริญญาโท ทุกสาขา

2) พนักงานวางแผน 4        6        อัตรา

ปริญญาโท ทุกสาขา

3) พนักงานสารสนเทศ 4        1        อัตรา

ปริญญาโท ทุกสาขา และผ่านการอบรมด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโนยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี อัตราเงินเดือนตามหลักสูตร ระหว่าง 15,000-15,890 บาท 

4) นิติกร 3        6        อัตรา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

5) วิศวกร 3            1        อัตรา

ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า โยธา และเครื่องกล และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

6) ช่างเทคนิค 3            1        อัตรา

ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง การก่อสร้าง เทคโนโลยีก่อสร้าง โยธา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ช่างอุตสาหกรรม

7) มัณฑนากร 3            1        อัตรา

ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน และมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

8) นักบัญชี 3                3        อัตรา

ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

9) พนักงานการเงิน 3            5        อัตรา

ปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน

10) พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3            4        อัตรา

ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

11) นักเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3            1        อัตรา

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรม นิเทศศิลป์ หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ เทคโนโลยีการถ่ายภาพ เทคโนโลยีทางภาพ รวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (วีดิทัศน์) อย่างน้อย 4 ปี

ลูกจ้าง ททท. (ลูกจ้างประจำ) 

ปริญญาตรี อัตราเงินเดือนตามหลักสูตร ระหวา่ง 15,000-15,890 บาท

12) ทำหน้าที่นิติกร            1        อัตรา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

13) ทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป            3        อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา

14) ทำหน้าที่ช่างเทคนิค            3        อัตรา

ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร เครื่องกล และเทคโนโลยีเครื่องกล หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ที่ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เครื่องกล ซ่อมบำรุง รวมกัน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

15) ทำหน้าที่พนักงานการเงิน        1        อัตรา

ปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การจัดการ  บัญชี การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีทางอื่น ที่มีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการอบรมสาขาวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน

16) ทำหน้าที่พนักงานวางแผน            1        อัตรา

ปริญญาตรีทุกสาขา โดยศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ สถิติ/สถิติประยุกต์ และเศรษฐศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

คุณสมบัติของบุคคล

ก. อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์

ข. สามารถทำงานให้แก่ ททท. ได้เต็มเวลา

ค. มีความประพฤติดี ไม่เสี่ยมเสีย เกี่ยวกับกาพนันหรือมีพฤติกรรมมั่วสุมการพนัน

การสอบคัดเลือก

การสอบคัดเลือกแบ่งเป็น 3 ภาค คือ

ภาค ก. (ข้อเขียน) ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ และจิตวิทยา

ภาค ข. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ภาค ค. (สัมภาษณ์)

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถเลือกสมัครสอบได้ รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้

ก. สมัครสอบเฉพาะภาค ก. เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. ไว้ 2 ปี

ข. สมัครสอบทั้งภาค ก. และภาค ข. ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยผู้สมัครสามารถสมัครสอบเป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง ททท. ได้ 1 ประเภท 1 ตำแหน่ง เท่านั้น ทั้งนี้ กรณีหากผู้สมัครสอบรูปแบบนี้ สอบผ่านเพียงเฉพาะภาค ก. ก็จะได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ไว้ 2 ปี เช่นกัน

ททท. จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top