กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

 

1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        3        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    3    อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

3) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    1    อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

4) นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ    1    อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิเทศศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

5) นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ    16    อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

6) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ    1    อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

7) วิศวกรปฏิบัติการ    7    อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

8) นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ    3    อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

9) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    2    อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

10) เจ้าพนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมปฏิบัติงาน    3    อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างโลหะ สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างไม้ สาขาช่างเคหภัณฑ์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม สาขาศิลปหัตถกรรม สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคการผลิต สาขาคหกรรม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

11) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน    3    อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

ก่อนสมัครอย่าลืม ! >>> ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบเข้ารับราชการ 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ dip.thaijobjob.com 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 และจะดำเนินการสอบแข่งขันภาค ข. ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

เข้าสู่เว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top