กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566

[ad_1]

 

1) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ        21        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

2) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ        7        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาศึกษาศาสตร์ ทางชีวภาพ

3) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ        2        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

4) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        15        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์

5) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ        3        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        3        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

7) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

8) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        2        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสขา

9) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        3        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขา

10) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        5        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสุตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขา

11) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน        1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสุตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขา

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (7 กรกฎาคม 2566)

 

อย่าลืม ! ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้สามารถสมัครสอบราชการได้ คลิกที่นี่ 

การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ hr-dms.thaijobjob.com 

กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สมัครสอบกรมการแพทย์  แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top