กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2566

[ad_1]

 

กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศเปิดสอบข้าราชการ จำนวน 22 อัตรา ดังนี้

1) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ        2        อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขา

2) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ        2        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        7        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

4) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน        2        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        4        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี หรือสาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน        4        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

7) เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน        1        อัตรา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือเทคนิคการผลิต

ต้องผ่าน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร

กำหนดการรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ข้างต้นแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top