ปภ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
ปภ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2566

[ad_1]

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 50 อัตรา ดังนี้

1) ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ        3        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือวิศวกรรมศาสตร์ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            2        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        25        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

4) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        20        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างเครื่องกลการเกษตร จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ท้ายประกาศ

ผู้สมัครสอบต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือในระดับสูงกว่า

ปภ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ที่สมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครนำมายื่นหรือไม่เป็นไปตามประกาศ หรือเอกสารปลอม ปภ.จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสอบตั้งแต่ต้น อีกทั้งไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร และจะถูกดำเนินคดีอาญาอีกด้วยแหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top