การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 – JobOnline24Hrs

Facebook
Twitter
Email
การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2566

[ad_1]

 

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครงาน 18 อัตรา

1) วิศวกร (วิศวกรรมโยธา)        1        อัตรา

ปริญญาตรี

2) สถาปนิก        2        อัตรา

ปริญญาตรี

3) นิติกร (งานด้านคดี)        2        อัตรา

ปริญญาตรี

4) นิติกร (งานด้านนิติการ)        2        อัตรา

ปริญญาตรี

5) พนักงานระบบคอมพิวเตอร์        2        อัตรา

ปริญาตรี

6) พนักงานระบบคอมพิวเตอร์        1        อัตรา

ปริญญาโท

7) พนักงานบริหารงานก่อสร้าง        2        อัตรา

ปริญญาตรี

8) พนักงานพัสดุ        1        อัตรา

ปริญญาตรี

9) เศรษฐกร        2        อัตรา

ปริญญาตรี

10) นักบัญชี        2        อัตรา

ปริญญาตรี

11) พยาบาล        1        อัตรา

ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

อายุระหว่าง 18 ปี – 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 

ผู้สมัครที่เป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

*** ต้องสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด และต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรองไว้ ***

วิธีการสมัครสอบ

การเคหะแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top