กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2566

Facebook
Twitter
Email
กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2566

[ad_1]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงานราชการ 6 อัตรา

1) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        3        อัตรา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิชาเทคนิคโลหะ วิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ทางเครื่องกล ทางเทคนิคการผลติ ทางเทคนิคโลหะ ทางเขียนแบบเครื่องกล หรือทางช่างกลการเกษตร 

2) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง)        2        อัตรา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดงานก่อสร้าง หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา วิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือ 3 ปี สาขา (ไม่ระบุสาขาวิชา) เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ทางโยธา ทางสำรวจ หรือทางการก่อสร้าง 

3) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน        1        อัตรา

ได้รับวุฒิประกาศนียับตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือ 3 ปี ในสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้ากำลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว

การรับสมัครสอบ

กรมวิชาการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 



แหล่งที่มา

[ad_2]

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top