มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

Facebook
Twitter
Email
JobOnlineCover

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล สถิติ
– การจัดทำรายงาน การวางแผนติดตามงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– เป็นผู้ที่มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์และการจัดการที่ดี
– มีปฏิภานไหวพริบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความประพฤติเรียบร้อย กระตืนรือร้น ขยัน อดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– สามารถปฏืบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้
– มีประสบการณ์ทำงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครทาง : E-mail : [email protected]
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top